Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:

day after thanksgiving sale chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?