Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

day after thanksgiving sales chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?