tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
an ugli monkey who eats snot
Hey!! look at JASON!!
viết bởi channy,stephen,jared 26 Tháng một, 2004