Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

de-keg chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?