tìm từ bất kỳ, như là tbt:

deal day chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?