tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

deer lick falls chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?