tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

def 2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?