tìm từ bất kỳ, như là fleek:

dehydrater chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?