tìm từ bất kỳ, như là bae:

demi-bot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?