tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. To eradicate the nigger scum from an area by bleaching or euthanasia.
You must deniggafy the niggafied.
viết bởi shdwsclan 22 Tháng năm, 2009

Words related to deniggafy

denigga denigger nigga niggafied nigger