tìm từ bất kỳ, như là bae:

dep addict chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?