tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Lacking common sense, a fool.
A: I burned my food by using the big flame stove thingy.
B: What a derbrain!
viết bởi DerbraiN 10 Tháng một, 2008