A word referring to German people. It's pronounced "doitch," not "douche."
Slash: Hey can you drop me off at the bank douche?
Torch: Wtf I see how it is. Fine, go walk you douche.
Slash: Omfg i mean d-e-u-t-s-c-h.
Torch: Yeah, and deutsch you, too.
viết bởi The Mr Needles Experience 25 Tháng chín, 2006
One who is very cool.
That Deutsch over there is so cool!
viết bởi Damien Nagle 21 Tháng năm, 2008
NOT Dutch!

Deutsch ~ The German word for German.
As in "Ich Spreche Deutsch" - "I speak German".
"Ich bin Deutsch" - I am German.

Dutch ~ English word refering to things or people from the Netherlands.

"He's Dutch" - "He's from the Netherlands"
Dutchman: Kijk die Duitser daar!(Check that German over there!)
Foreigner: Dude, are you speaking Deutsch?
Dutchman: WTF! I'm Dutch not Deutsch!

German: ...Deutsch?! :D
Foreigner: *confused*
viết bởi PearTreeNomNom 18 Tháng một, 2011
a universal word to insult anyone.
Did you see that guy what deutsch.
Justin Beiber is such a deutsch just look at his gy hair cut.
viết bởi not my real name i think 24 Tháng năm, 2012

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×