tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

diamond chain chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?