tìm từ bất kỳ, như là yeet:

dick in ass then in mouth chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?