tìm từ bất kỳ, như là wyd:

did not need to know that chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?