tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
2.
did ya
did you

mostly used by lame ass pricks that wanna look cool over AOL chat or IRC
didja bring meh b33r fuck0?
viết bởi hexa 12 Tháng mười hai, 2003
 
1.
did you .
didja kno my girl,dude?
viết bởi snuggo 11 Tháng mười hai, 2003