tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
UK slang for ecstacy, pills, little fellas, MDMA...
"u got any didlys mate?"
"yeah, mitsubishis, a quid each"
"ahh, nice one, give me 10"
viết bởi dr brain 30 Tháng mười, 2005
 
2.
slang word for ecstasy tablet.
we are getting some didlys for tonight.
viết bởi hunnypot-dave 09 Tháng sáu, 2007
 
3.
slang term for male genitals
my didly is turning black
viết bởi mechanical dick 03 Tháng mười một, 2006