tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something that is inherently better than another thing
Superb play by Garth, he is different mustard!
viết bởi Schmohawk 27 Tháng sáu, 2008

Words related to different mustard

better cool good gravy outstanding