tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A euphemism for insane
I'm not crazy! I'm *twitch* differently sane!
viết bởi BrokenEye, True False Prophet 30 Tháng tư, 2011