tìm từ bất kỳ, như là sex:

dificult chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?