Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

dih-zas-ter-tas-truh-fee chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?