tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
tending to delay or procrastinate; slow; tardy
The dilatory car was not speeding down the highway; instead, it was driving really slowly.
viết bởi xyc 02 Tháng mười, 2007