tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
One who gets slapped by dildo's or loves to get slaped across the face with a huge dildo
Yes Gay MAY Loves Getting Dildo Slaped.
He is a huge Dildo Slapper
viết bởi ATML 06 Tháng mười, 2005
 
2.
A Doosh, whackamo-er or a burns
Burns your such a dildoslapper
viết bởi Mike Hunt 02 Tháng tư, 2004