tìm từ bất kỳ, như là bae:

dino killer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?