tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
it's like cool, but better then cool
stephanie is dippity dope:)
viết bởi air baller 12 Tháng một, 2008
 
2.
it's like cool, but better than cool; something good, great, fantastic, fabulous, etc.
Stephanie is dippity dope yo:)
viết bởi air baller 12 Tháng một, 2008