tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

dirty fat ass non-wiping ass hole butt fuck chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?