tìm từ bất kỳ, như là oprah dollars:

dirty mo-fukka chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?