tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a fly ass RP (red pubed) white boy
Adam Dirty Birdy aka Dirty Racken is such a sexy bitch who gets all the hoes.
viết bởi Sarah and Adam 16 Tháng một, 2005