tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
an alternative to saying "Shutdown!" when someone is badly insulted
Kid #1: Ur Momma!
Kid #2: (crying)
Kid #3: Ha Ha! That was a dis and dismissed!
viết bởi diskid 13 Tháng sáu, 2004