tìm từ bất kỳ, như là plopping:

discussion about our current state of togetherness chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?