tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

disease riden rotting in hell penis head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?