tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
someone or sumfin dat is disgusting and bugly
Person 1: urrggh dat man is nasty picking his nose
Person 2: yea he ugly too
Person 1: forget nasty he disgustabugly
viết bởi Deyana 22 Tháng tám, 2005