tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
A lengthy aural abbrasion
that shit goose DJ's set was a fuckin' disophony
viết bởi Damien Blomeley 24 Tháng một, 2007