tìm từ bất kỳ, như là fleek:

dispersed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?