tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Anything that is full of diss or disses.
Jack:Stop being such a homo.
Jill:When have you become so dissingful?
viết bởi CBNSK 25 Tháng mười, 2007