tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a blood set in cleveland originating from max hayes high school.
them diwali boyz be puttin in work
viết bởi {Hell Rell} 26 Tháng tư, 2008
 
2.
A Blood gang started at Max S Hayes in Cleveland Ohio.
It was started by J-work/Hell Rell/Tay/DJ/AK the origanal
Diwali Boyz
Diwali Goon
Diwali Fam
Diwali Crew
D.B.O.D
viết bởi J-Work 18 Tháng năm, 2008