tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
damn if you do, damn if you don't
Catch-22 is a variation of diyd diyd.
viết bởi professor whippee f 14 Tháng tư, 2009

Words related to diyd diyd

damn do don't if you