tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Like beyotch, but for a guy.

"Listen up diyock, this is important."
viết bởi jzny 07 Tháng năm, 2008