tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
gets free shit
funny ass kid
crazy hacker
ladies im him guess his sn???
viết bởi bizzle 22 Tháng ba, 2005