tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
also dzie

to cease all cardio-respiratory, metabolic, and neural functioning; to die
"I ain't never gonna dizie!"
viết bởi Johann7 24 Tháng tám, 2004