tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. high quality, normally reffering to marijuana

2. high quality marijuana
1. This shit is the dizm.

2. Hey got the dizm?
viết bởi bread infection 07 Tháng mười hai, 2009

Words related to dizm

adjective high noun weed