Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:
 
1.
A homeboy, brother, brotharrr, crackaface, hetero-life-mate, friend, muchacho, pendejo, canine companion, boyeee, or the guy who wants that Oscar Meyer.
I gots to holla back atcha, diznawg.
viết bởi DJ Skanky Shizz 09 Tháng một, 2004
1 1

Words related to diznawg:

crackaface homeboy blackface homey honky brotha