tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Diznik is slang for dick
"she wants a french kiss all on my diznik",some lyrics from a snoopdogg rap
viết bởi lizpic 09 Tháng bảy, 2006

Words related to diznik

cock dick mug penis willy