tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
stands for dizzog, which is a term one would use to call his associates and/or friends.
y0 diz0!
viết bởi fyghter 21 Tháng tám, 2003