tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
1. Slang for being very high or intoxicated
Shit bro i got pretty fuckin dizzee last night
viết bởi Crizzle McGizzle 04 Tháng năm, 2008