tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
means "what did you do" all in one word!
hey dan, djoo today?
viết bởi Pankakeman 14 Tháng một, 2005