tìm từ bất kỳ, như là bias:

do a staggy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?