tìm từ bất kỳ, như là doxx:

do it yourself fashion chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?