tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

do you even bother to wipe your own ass you're so tired? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?